ری‌دیزاین هویت سازمانی برند موسسه آموزشی ریزپرداز - ۱۳۹۲

Corporate Identity Redesign For Riz Pardaz institute-2012