طراحی نام نوشته (Logotype ) نسترن خسروی، هنرمند نقاش و سفالگر -۱۳۹۲

Logotype Design For Nastaran Khosravi – 2012