طراحی و صفحه‌بندی داخلی دو هفته نامه کارو تلاش،نشریه‌ی فرهنگی، هنری و اقتصادی - ۱۳۹۲

Design and layout “Karo Talash” magazine, publication of cultural, artistic and economic – 2013