طراحی ست اداری مجله بین المللی ایپک یولو - ۱۳۹۳

Corporate Identity Design For Ipekyolu international magazine – 2014